Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Kdy může i český investor žalovat Českou republiku v investiční arbitráži

Velká část dohod o podpoře a ochraně investic poskytuje ochranu investorům z jednoho smluvního státu proti zásahům do investice v druhém smluvním státu i přesto, že zdroj kapitálu je v hostitelském státu investice. Jinými slovy, je možné získat přídavnou ochranu investice jdoucí nad rámec ochrany poskytované domácím právem hostitelského státu, pokud je investice vyvedena do zahraničí a poté kruhem vrácena zpět do hostitelského státu. Praxe rozhodčích tribunálů tuto možnost potvrzuje. Za zneužití systému mezinárodní ochrany investic se takové uspořádání považuje v obecné rovině pouze tehdy, pokud je investice vyvedena do zahraničí až poté, co v hostitelském státu začne mít investor potíže.