Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Optimalizace investiční ochrany

V dnešní době na světě existuje přes 2.500 dvoustranných mezistátních dohod o podpoře a ochraně investic.  Přestože jejich obecné rysy jsou vždy v podstatě stejné, liší se mezi sebou v celé řadě důležitých parametrů, jako je zejména míra ochrany investic.

Příkladem je ustanovení v dohodách o podpoře a ochraně investic definující typy sporů, které může investor předložit k investiční arbitráži. Pro investory je samozřejmě nejlepší co nejširší možnost řešit spory s hostitelským státem v arbitráži.  Takovou možnost dává například holandsko-česká dohoda o podpoře a ochraně investic, která v investiční arbitráži umožňuje řešit všechny spory, které by investor mohl mít s hostitelským státem.  Opačným příkladem je například dohoda rakousko-česká, která tuto možnost omezuje pouze na spory o výši kompenzace za vyvlastnění investice.  Pokud tedy např. Česká republika poruší nejdůležitěší standard ochrany investorů, tzv. standard spravedlivého a rovného zacházení, který je obsažen jak v holandsko-české tak v rakousko-české dohodě, bude porušení tohoto standardu moci žalovat pouze investor, který je pod ochranou prvně jmenované dohody.

Některé problémy nedostatečné ochrany investorů v konkrétní dohodě o podpoře a ochraně investic se dají při investiční arbitráži překonat odkazem na tzv. doložku nejvyšších výhod, kterou obsahuje většina dohod o podpoře a ochraně investic.  Podle takové doložky se investor může dovolávat pro něj příznvějšího režimu ochrany obsaženého v dohodě, kterou hostitelský stát investice uzavřel se státem odlišným od investorova domovského státu.  Jsou však dimenze ochrany investorů, na které doložku nejvyšších výhod aplikovat nelze nebo je to přinejmenším velmi sporné.   Uvedený nevýhodný režim z rakousko-české dohody by tak např.  překonat nešel.

Pokud tedy investor strukturuje svou mezinárodní investici, je třeba se zamýšlet nad tím, která dohoda o podpoře a ochraně investic by pro něj byla nejvýhodnější. Ochrany podle příznivé dohody o podpoře a ochraně investic dosáhne jednoduše tím, že založí společnost ve státě, který má s hostitelským státem investice takovou vhodně formulovanou dohodu.  Tato společnost se pak stane vlastníkem investice v hostitelském státě.

Velká část dohod o podpoře a ochraně investic přitom poskytuje ochranu i investicím, které jsou z investorova domovského státu vedeny do hostitelského státu investice přes holdingovou společnost ve třetím státě.  Může tak dokonce vzniknout stav, kdy si v případě několikapatrové holdingové struktury vedoucí přes více států může investor vybrat, podle které z několika dohod o podpoře a ochraně investic zažalovat hositelský stát, který poškodil jeho investici.  Za zmínku stojí v této souvislosti také to, že investice do energetiky vedle ochrany podle dvoustranných dohod o ochraně a podpoře investic požívají rovněž ochrany podle dohody o energetické chartě ("Energy Charter Treaty").

V případě Vašeho zájmu Vám pomůžeme navrhnout ideální holdingovou strukturu pro Vaši investici.