Sekanina Legal | Mezinárodní právo, ochrana investic, arbitráž

Co je arbitráž

Arbitráž neboli rozhodčí řízení je alternativa soudního řízení. Neprobíhá před soudy jakožto státními orgány, ale před rozhodci či rozhodčími soudy jakožto soukromými osobami resp. samosprávnými institucemi. Aby se spor mezi smluvními stranami mohl řešit v arbitráži, je třeba do smlouvy začlenit tzv. rozhodčí doložku, která upravuje mechanismus řešení sporů. V typickém rozhodčím řízení rozhoduje tříčlenný rozhodčí tribunál. Každá ze sporných stran jmenuje jednoho rozhodce a dva takto vybraní rozhodci jmenují předsedu tribunálu. V případě menších sporů je však také běžné, že strany se dohodnou pouze na jednom rozhodci.

Běžně se uvádí, že arbitráž má řadu výhod oproti soudnímu řízení.  Patří mezi ně vyšší míra flexibility rozhodčího řízení, větší možnost uchovat rozhodčí řízení v tajnosti, a také vyšší rychlost rozhodování.

Výhody arbitráže jsou patrné ale zejména v mezinárodním kontextu, kdy se ani jedna ze smluvních stran nechce z pochopitelných důvodů svěřit do rukou soudům v zemi druhé smluvní strany, kde by měla přirozenou nevýhodu pramenící z neznalosti místního práva a prostředí všeobecně. Navíc oproti soudním rozsudkům je daleko jednodušší mezinárodní výkon rozhodčích nálezů. Pokud Váš dlužník dobrovolně nezaplatí částku stanovenou v rozsudku či v rozhodčím nálezu, musíte přikročit k jeho výkonu. V mezinárodním kontextu se pak setkáte se s tím, že ve většině případů státy odmítají vykonat rozsudek vynesený soudy cizího státu. Ovšem většina států na světě jsou signatáři tzv. Newyorské konvence z roku 1958, ve které se zavazují vykonávat rozhodčí nálezy vynesené v jiné signatářské zemi.